Iznuđena arhitektura … Public participation iliti manipulacija iz raja izašla …

how-to-do-simple-magic1Sledeći po svaku cenu principe demokratskog preživljavanja političari i drugi dužnosnici su Učešće javnosti iliti Public participation u planiranju gradskog urbaniteta uočili kao jedan od važnijih temeljnih kamenčića savremene urbane zajednice zatečene u koračanju ka novom dobu. Ali i kao veoma probitačno pomagalo u ostvarivanju interesa svoje politike i ciljeva koje su zactali i naobećavali rezultate naokolo. U ranije otelotvorenim demokratijama koje su već stale na sopstvene noge pa ruke ne koriste za ispomoć nogama pri hodanju, smisao bavljenja narečenim kamenčićem je da obeleži političku nameru i potom utvrdi obavezu neposrednog učešća građana u donošenju odluka o pravljenju ili popravljanju grada. Da naglasi neohodnost njihove, građanske, obaveštenosti, mogućnost iskazivanja potreba i problema u svakodnevnom bavljenju urbanom rutinom, iskazivanju vizija i najzad, da građani imaju mandat kontrole urbanističara i gradskih dužnosnika zatečenim u planiranju. Na kraju učestvovanja građani bi trebalo da budu saglasni, ili bar tako da misle, sa nacrtanim urbanističkim planom. Dalje

Iznuđena arhitektura … podvorenje božanstvu

01Počelo je s crtanjem po zidovima pećine, poruke onom nekom koji je, kako su umislili pećinari kad ne bi mogli samo da reše problem, crteži su bili umolnica njemu da poradi na tome i liši ih nevolje i brige. Onda, kasnije, kako je sve raslo i postajalo složenije uz pojavu različitih mišljenja o istoj stvari, neki tada već nadmoćni su shvatili da je došao trenutak za promene i odlučili da učine novi korak da bi se to sve stavilo pod kontrolu i ta raspusnost ukrotila. Između ostalog, udesili su da se dogodi religija. Na raznim mestima po planeti u skladu sa pojedinačnim kulturnim modelom, nametnuto je verovanje, prvo u mnogoboštvo a onda se svelo na jednog u koga se veruje jer je tako efikasna kontrola bila moguća a i lukrativni deo tog procesa je imao bolji učinak. Onda je taj jedan koji je za primer nenadmoćnima uvek bio mučenik, očekivalo se da ga u tome slede, dobio konkurenciju kao što je to red na svakom tržištu, bez konkurencije nema uspeha pa i kad se radi o duhovnim sferama. Dalje